Angajăm asistent medical grad principal, perioadă determinată

concurs promovare în grad

Direcția de Asistență Socială cu sediul în oraș Negrești, strada Păcii nr.1,  județul Vaslui, în conformitate  cu prevederile art. 27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei  de Covid, angajează pe perioadă determinată un asistent medical  grad principal, până la încetarea stării de alertă și încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, după cum urmează:

Denumirea postului:

-1 post de asistent medical, grad principal, post contractual vacant, pe perioadă determinată.

 

            I: Condiţii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă de 18 ani impliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

        II. Condiţii specifice:

  • Nivel studii: candidaţii trebuie să deţină diplomă de şcoală postliceală sanitară sau

echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997;

  • Dovada promovării examenului de grad profesional principal;
  • Membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali, Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu certificat vizat pe anul în curs.
  • Vechime minim 5 ani.

         Dosarul va cuprinde următoarele documente:

1) cerere de înscriere adresată conducătorului instituției – formular de la biroul resurse umane însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

2) copia şi originalul actului de identitate;

3) copia şi originalul actului care atestă efectuarea specializării solicitate pentru ocuparea postului;

4) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

5) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;

7) curriculum vitae;

8) certificat integritate comportamentală conform Legii nr. 118/2019.

Selecția dosarelor  v-a avea loc pe data de 14.09.2021.

Afișarea rezultatului selecției dosarelor se v-a face în data de 14.09.2021, pe site-ul www.dasnegresti.ro și la sediul instituției din str. Păcii nr. 1, or. Negrești, jud. Vaslui.

În situația în care în urma selecției dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba interviu, în data de 15.09.2021, ora 14.00.

Afișarea rezultatului probei interviu se v-a face în data de 15.09.2021, ora 16.00, pe site-ul www.dasnegresti.ro și la sediul instituției din str. Păcii nr. 1, or. Negrești, jud. Vaslui.

În cazul în care în urma selecției dosarelor rămâne un singur candidat, acesta v-a fi declarat admis fără proba interviu.

Candidatul declarat admis, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, în termen de 5 zile de la afișarea rezultatului.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției de Asistență Socială Negresti, compartiment resurse umane și la tel. 0235/457890.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close