Ajutorul pentru încălzirea locuinței şi a suplimentului pentru energie sezonul 2023 – 2024

Depunere dosare incalzire

Depunere dosare incalzire

Primăria Negrești, prin Direcţia de Asistenţă Socială, vă aduce la cunoștință  că începând cu data de 16 octombrie 2023 se pot depune cereri de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței şi a suplimentului pentru energie conform Legii nr.226/2021 privind măsurile de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Cererile necesare pentru completarea dosarului pot fi ridicate de la sediul Direcției de Asistență Socială, str. Păcii, nr. 1, Negrești sau descărcate de pe site-ul instituției dasnegrești.ro

Potrivit actului normativ mai sus menționat, familiile şi persoanele singure ale căror venituri sunt de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei sau 2.053 lei în cazul persoanei singure pot beneficia (inclusiv cumulat) de următoarele tipuri de ajutoare:

 • ajutoare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi şi/sau petrolieri;
 • suplimentul pentru energie.

Cine poate beneficia de aceste forme de sprijin:

Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței doar familiile sau persoanele singure care:

 • locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinței;
 • realizează venituri de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei, sau până la 2.053 lei în cazul persoanei singure;
 • nu deţin unul dintre bunurile prevăzute în ”Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței” (clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinței de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, de prelucrat lemnul, depozite bancare mai mari de 3.000 lei etc.);

Are calitatea de titular de ajutor:

 • proprietar al locuinței
 • succesorul de drept al proprietarului locuinței
 • persoană care a înstrăinat locuința în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitație
 • titular de contract de închiriere, comodat, concesiune
 • alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere
 • reprezentant legal al persoanei singure care nu  are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicție, etc).

La stabilirea dreptului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței şi a suplimentului pentru energie se iau în calcul toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizaţii, ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreţinere şi alte creanțe legale.

 

plafon de venituri/membru familie

(lei)

 

procent

În factură La titular
energie electrică

Valoare de referință  500 lei

Gaz metan

Valoare de referință  250 lei

Lemne (lei)

Valoare de referință  320 lei

<200 100% 500 250 320
200,1 – 320 90% 450 225 288
320,1 – 440 80% 400 200 256
440,1 – 560 70% 350 175 224
560,1 – 680 60% 300 150 192
680,1 – 920 50% 250 125 160
920,1 – 1040 40% 200 100 128
1040,1 – 1160 30% 150 75 96
1160,1 – 1280 20% 100 50 64
1280,1 – 1386 10% 50 25 32
1280,1 – 2053                                                    (în cazul persoanei singure) 10% 50 25 32

 

Suplimentul pentru energie se acordă lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței, dar şi familiilor şi persoanelor singure, care nu au stabilit acest drept şi ale căror venituri sunt de până la 1.386 lei/membru de familie (în cazul familiei), sau până la 2.053 lei (în cazul persoanei singure). Acesta, se acordă cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizată, după cum urmează:

– în factură (energie electrică 30 lei/lună și gaze naturale 10 lei/lună);

– la titular (lemne 20 lei/lună).

În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

În vederea obținerii ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie se va depune o cerere-declarație pe proprie răspundere,  precum și:

 1. Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei:

– buletinul sau cartea de identitate

– certificatele de naştere ale copiilor;

– certificatul de căsătorie;

– alte acte (hotărârea definitivă de încuviinţare a adopției, de plasament familial al minorului, potrivit legii, actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator).

 1. Acte de venit:

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului (de exemplu cerere depusa în luna octombrie 2023 va fi completată cu veniturile aferente lunii septembrie).

Categoriile de venituri nete realizate şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere:

 • drepturi provenite din salarii (salar net cu mențiunea daca beneficiază sau nu de bonuri de masă), sau activităţi independente (adeverinţe de venit de la ANAF);
 • indemnizaţii de șomaj, pensii, indemnizaţii speciale, indemnizația-stimulentul pentru creşterea copilului, indemnizația lunară pentru persoanele cu handicap, venituri din dobânzi, venituri din activităţi agricole (APIA), alte drepturi etc.
 1. Acte de proprietate/chirie/ comodat:
 • Actul de proprietate, ori actul de închiriere, ori comodat
 • Certificatul de înmatriculare auto pentru stabilirea vechimii (pentru persoane care dețin autoturism)
 1. Facturi de gaze naturale/ energie electrică.

Termen pentru depunere: data de 20 a fiecărei luni la sediul Direcției de Asistență Socială Negrești pentru a beneficia de ajutor pentru luna respectivă (ex: 20 noiembrie, pentru a se stabili dreptul începând cu luna noiembrie). Pentru solicitările primite după aceasta data, se va pierde o luna de la plata (ex: 21-30 noiembrie interval de depunere, dreptul se stabilește cu luna decembrie)

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă lunar, în perioada sezonului rece, în lunile noiembrie 2023 – martie 2024

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, în întreaga perioadă a anului.

În situația în care solicitantul este beneficiar de ajutor social și/sau alocației pentru susținerea familiei și solicită unul dintre ajutoare, acesta, completează doar formularul de cerere,  având la bază documentele privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia care au fost deja depuse pentru stabilirea dreptului la ajutorul social și/sau la alocația pentru susținerea familiei.

 

OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR DE AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI / SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE:

 1. Declararea tuturor bunurilor deținute, iar dacă acestea duc la excluderea dreptului nu se mai depune cererea pentru acordarea dreptului.
 2. Comunicarea în scris a modificărilor cu privire la componenţă familiei;
 3. Comunicarea în scris a modificărilor veniturilor realizate de membrii acesteia, prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe proprie răspundere, însoţită de actele justificative, la sediul DAS Negrești
 • Această obligație este imperativă, neîndeplinirea ei ducând la recuperarea în totalitate a ajutorului acordat, începând cu luna următoare producerii modificării.
 • Nedeclararea corectă a componenței familiei/a veniturilor familiei/ a deținerii de bunuri aflate în lista bunurilor care duc la neacordarea ajutorului reprezintă infracțiune şi va fi în mod obligatoriu sesizată organelor de urmărire penală.

 

IMPORTANT!

Solicităm atenție maximă la completarea cererii, privind veniturile realizate şi a bunurilor deținute, pentru evitarea unor neplăceri ulterioare cu ocazia verificărilor ce vor fi efectuate periodic, în conformitate cu prevederile legale.

Pentru informaţii suplimentare vă puteți adresa Direcției de Asistență Socială, tel.0235457890

 

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării beneficiilor sociale

Bunuri imobile:

 1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinței de domiciliu şi a anexelor gospodărești;
 2. Terenuri de împrejmuire a locuinței şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcție/producție agricolă

 

Bunuri mobile(aflate în stare de funcţionare):

 1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
 2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
 3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
 4. Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”;
 5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric;

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii.

Terenuri/animale si/sau păsări: Suprafețe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

NOTĂ:  Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului.

 

În sensul actelor normative care reglementează ajutoarele pentru încălzirea locuinței, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

 • persoană singură = persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuiește singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care locuiește şi se gospodărește singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată stabilită de instanța de tutelă;
 • familie = soțul, soția, precum şi alte persoane, indiferent dacă între aceste există sau nu relații de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reședință şi/sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinței;
 • Prin sintagma locuiesc şi se gospodăresc împreună, = persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
 1. locuiesc împreună în acelaşi imobil/locuință şi/sau, după caz, au domiciliul ori reședința comună, înscrisă în actele de identitate;
 2. contribuie împreună la achiziționarea sau la realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora;
 3. reprezintă grupul de persoane între care există sau nu există relații de rudenie, dar care locuiesc împreuna, sunt înscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinței.
 • Gospodărie = unitatea formată din mai multe familii şi/sau persoane care locuiesc împreună, contribuie împreună la achiziționarea ori realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul lor.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close