Centrul de Zi Negrești

INFORMAȚII PRIVIND COSTURILE SERVICIUL SOCIAL CENTRUL DE ÎNGRIJIRE DE ZI ÎN ANUL 2022

 

CATEGORIE COPII

Standard minim de cost/ an/ beneficiar

-lei-

Costuri servicii -2022/ an/ beneficiar

– lei-

Nr. beneficiari
Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de zi

16.631

16.478

40

 

Standardul minim de cost, reprezintă, costul minim aferent cheltuielilor anuale, necesare furnizării serviciilor sociale, calculat la nivel național pentru un beneficiar/tip de serviciu social, potrivit standardelor minime de calitate în vigoare pentru serviciul social și aprobat, conform Hotărârii nr. 978/2015 din 16 decembrie 2015, privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale.

Finanțarea serviciilor sociale, conform standardelor minime de cost, se asigură în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale, repartizate pe județe și din bugetul propriu al autorității administrației publice locale.

 

Despre noi

Lansat în anul 1999, Programul Phare  ”Copiii mai întâi”, a reprezentat oportunitatea Serviciilor Publice Specializate de a crea şi dezvolta servicii alternative de protecție a copiilor aflați în dificultate. Totodată, s-au definit coordonatele reformei  sistemului de protecție a copilului la nivel național și local.

 

Centrul  de Îngrijire de Zi, promovează dreptul copilului de a crește în mediul familial, asigurându-i, pe timpul zilei, îngrijire, hrană, educație, consiliere, în special pentru copiii ce provin din familii numeroase și există un risc real de abandon sau instituționalizare a copiilor.

 

 

 

Grupul țintă, îl constituie 40 de copii aflați în situație de risc privind abandonul și instituționalizarea copiilor, ca urmare a situației socio-economice precare a familiei.

Serviciile acordate de Centrul de Zi se adresează copiilor care provin din cadrul familiilor aflate în dificultate:

 • în care ambii părinți lucrează și nu există sprijinul familiei lărgite pentru îngrijirea, securitatea și educarea copilului;
 • monoparentale sau în curs de divorț;
 • în care sunt cazuri de boli cronice grave;
 • în care ambii părinți sunt șomeri;
 • în care părinții nu pot să își ajute copiii, din motive independente de voința lor, ca urmare a situației socio-financiare precare;
 • familiilor cu număr mare de copii;
 • familii unde unul sau ambii părinți sunt plecați la muncă în străinătate.

 

 

 

 

Serviciile oferite:

Centrul de Îngrijire de Zi, asigură copiilor, servicii adecvate pentru menținerea acestuia în familie prin:

 • asigurarea de îngrijire și securitate pe timpul zilei, prevenind instituționalizarea copilului;
 • prevenirea abandonului școlar;
 • diminuarea ratei vagabondajului și a delincvenței juvenile;
 • consiliere și orientare școlară pentru copiii care beneficiază de serviciile Centrului de Zi, conform particularităților psiho-afective și opțiunilor individuale ale acestora;
 • creșterea responsabilităților părinților pentru educarea propriilor copii prin programe de consiliere psihologică;
 • monitorizarea cazurilor.

         Misiunea Centrului de Zi este de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități de îngrijire, educație, recreere, socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională pentru copii.

Activități de sprijin, consiliere și educare pentru părinți sau reprezentații legali, precum și pentru alte persoane care au în grijă copiii.

Serviciile Centrului de Zi sunt complementare demersurilor și eforturilor propriei familii, precum și serviciilor oferite de unitățile de învățământ sau de alți furnizori de servicii corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familial.

 

 

ORGANIZAREA CENTRULUI DE ZI

Centrul de Îngrijire de Zi, funcționează ca o unitate de asistență socială pentru copiii aflați în dificultate, care provin din familii numeroase, sau cu venit scăzut și are ca obiectiv principal, prevenirea abandonului și instituționalizării. Centrul se adresează doar copiilor ale căror nevoi pot fi soluționate prin activitățile derulate/serviciile oferite.

Centrul, asigură informarea potențialilor beneficiari și a oricăror persoane interesate, cu privire la misiunea sa/funcțiile sale, activitățile desfășurate și serviciile oferite.

Realizează, anual, acțiuni de informare a comunității, în ceea ce privește serviciile oferite, rolul său în comunitate, accesarea, modul de funcționare, relaționarea și complementaritatea cu alte servicii sociale, importanța existenței acestor servicii pentru copiii din comunitate și familiile acestora.

La nivelul instituției, este stabilit un program de vizită, pentru informarea copiilor și a părinților acestora/altor membrii de familie. Centrul acordă serviciile de specialitate în baza unui contract de furnizare servicii.

Pentru fiecare beneficiar se întocmește dosarul personal al beneficiarului.

Dosarul personal al beneficiarului conține următoarele documente:

 1. cererea de admitere, semnată de unul din părinții copilului și aprobată de conducătorul furnizorului/centrului sau documentele prin care se evidențiază referirea copilului către centru, în original;
 2. acte de stare civilă, după caz: certificat de naștere al copilului, carte de identitate a copilului, carte de identitate a părinților, în copie;
 3. contractul de furnizare servicii, în original.
 4. dosarul de servicii.

Dosarul de servicii al copilului conține:

– fișa de evaluare/reevaluare și/sau documentele aferente evaluării situației copilului;

– programul personalizat de intervenție al beneficiarului;

– fișa de servicii, aferentă programului personalizat de intervenție al beneficiarului;

– planurile/programele individualizate elaborate pe domenii de intervenție (educație, integrare, etc);

– fișele de monitorizare ale aplicării programului personalizat de intervenție al beneficiarului;

– rapoarte trimestriale, după caz.

 

 

Copiii, beneficiază de servicii adecvate, stabilite în funcție de nevoile personale identificate și situațiile particulare în care se află. Programul zilnic al copiilor, în centru, se desfășoară ținând cont de vârsta acestora, nivelul de dezvoltare, potențialul, nevoile și disponibilitățile pe care le au.

 

 

 

Centrul de zi, asigură informarea populației, privind necesitatea de a solicita și primi, servicii de suport adecvate, în caz de nevoie, precum și servicii de consiliere, adresate beneficiarilor, destinate prevenirii și soluționării situațiilor de dificultate în care se află.

În centru, se asigură accesul beneficiarilor, la educație informală, nonformală, activități de supraveghere și suport în procesul de învățare care să contribuie la dezvoltarea personală și pregătirea acestuia pentru viața independentă. La nivelul instituției, se organizează, activități diverse pentru petrecerea timpului liber, se asigură oportunități multiple de recreere și socializare care contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială și emoțională  a beneficiarilor, se cultivă talentele acestora și spiritul de inițiativă.

Centrul de zi, funcționează într-o clădire care asigură un mediu ambiant sigur și confortabil, accesul facil al beneficiarilor, personalului și vizitatorilor în toate spațiile proprii, interioare și exterioare. Centrul de zi este amenajat și dotat corespunzător misiunii și funcțiilor sale.

Structura de personal a centrului este:

 • șef centru;
 • asistent social – 2;
 • psiholog – 1;
 • asistent medical – 1;
 • instructor de educație/ educator – 3;
 • magazioner – 1;
 • muncitori calificați – 4.

Alături de personalul din centru, în activitățile cu beneficiarii, se implică și un grup de voluntari.

Instituția, dispune de o bază materială care asigura buna desfășurare a activităților cu beneficiarii.

Centrul de Zi dispune de un cabinet de consiliere, bibliotecă, săli de studiu și dormitoare pentru copii, sala de mese, bucătărie, cabinet medical, spațiu depozitare alimente și materiale, un mic loc de joacă pentru copii.

       

 

Activități desfășurate la Centrul de Zi cu instituții partenere

( Grădinița nr.2 Negrești, Poliția orașului Negrești, Cabinet medical stomatologic, Biblioteca orășenească „ Constantin Macarovici” Negrești etc).

 

 

 

Întâlniri cu părinții beneficiarilor în cadrul diverselor proiecte derulate în cadrul centrului

 

 

Activități cu voluntari

(elevi ai liceului Nicolae Iorga Negrești)

 

 

 

 

Activități din școala de vară anuală

 

 

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close