Tichetele sociale pentru grădiniță

media

Tichetele sociale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:

a) copilul să fie înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar cu program normal sau prelungit

b) să frecventeze regulat gradiniţa;

c) venitul lunar pe membru de familie este de până la 284 lei.

 

Actele necesare pentru întocmirea dosarului sunt:

1. Acte privind componența familiei:

– Copii carte de identitate părinți;

– Copii certificate de naștere (carte de identitate) copii;

– Livret de familie (după caz);

– Certificat de căsătorie (după caz) 

– Hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, potrivit legii;

– Hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, potrivit legii;

– Dispoziția conducătorului direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului ori a instanței de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului;

-Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii;

-Hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută;

-Hotărârea judecătorească prin care soțul/ soția este arestat/ arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;

2. Acte privind veniturile familiei

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile impozabile și neimpozabile, inclusiv cele rezultate din obligațiile legale de întreținere față de copii și/ sau față de părinți, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educațional.

Nu se iau în calcul:

•  bursele de studiu

•  bursele sociale

•  alocaţii

•  bugetul  complementar al indemnizaţiilor

• sprijinul financiar prevăzut de HG nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, actualizată.

Veniturile realizate de membrii familiei, inclusiv cele exceptate, se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator (adeverință de salariat) sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată (cupon pensie, cupon șomaj, cupon alocație de stat, cupon ajutor social, cupon alocație pentru susținerea familiei, cupon indemnizație de handicap, etc.), extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor.

3. Dovada privind înscrierea copilului la grădiniță – adeverință.

4. Pentru copiii cu vârsta peste 6 ani, care urmează învăţământul preşcolar pot depune dosar pentru tichet social cu recomandarea în urma evaluarii psihosomatice ( pâna la împlinirea vârstei de 8 ani).

5. Formularul „Cerere — declarație pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educațional” : Descarcă.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close