media

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat, au dreptul la ajutor social. 

Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia – Anexa 1 la H.G. 559/2017.

În situația în care solicitarea ajutorului social sau a alocației pentru susținerea familiei ori a ajutorului pentru încălzirea locuinței se produce ulterior aprobării acordării unuia din drepturile menționate, la solicitarea ulterioară a unui drept se completează cererea și declarația pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr.1 a: Descarcă.

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure. 

Nivelul lunar al venitului minim garantat este de:

 • 170 lei pentru persoana singură;
 • 305 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
 • 427 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
 • 529 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
 • 631 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
 • câte 43 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi.

În completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure, pentru asigurarea venitului minim garantat, se acordă lunar un ajutor social, în baza următoarelor documente:

 • cerere şi declaraţie pe propria răspundere: Descarcă;
 • actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia.

Dovada privind componenţa familiei se face cu următoarele acte:

 • buletinul de identitate/cartea de identitate/cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor români;
 • documentul de identitate, paşaport sau, după caz, permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă, cartea de rezidenţă, cartea de rezidenţă permanentă, eliberate de autorităţile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi.
 • certificatele de naştere ale copiilor și livretul de familie;
 • certificatul de căsătorie;
 • hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 • actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ ;
 • acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere;
 • după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familie.

Persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi trebuie să prezinte:

•   adeverinţă că sunt în evidenţa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă,

•   adeverinţă privind participarea la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.

Dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a înregistrat cererea.

La stabilirea venitului net lunar al familiei şi, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din:

 • drepturi de asigurări sociale de stat,
 • asigurări de şomaj,
 • obligaţii legale de întreţinere,
 • indemnizaţii  pentru persoanele încadrate în grad de handicap
 • ajutoare cu caracter permanent
 • alte creanţe legale,

Nu se iau în calcul:

 • bursele de studiu
 • bursele sociale,
 • alocaţii
 • bugetul  complementar al indemnizatiilor
 • bursele de studiu şi cele sociale, precum şi bursele acordate în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”;
 • veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunuri imobile
  1.  Clădiri  sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
  2.  Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
 1.  Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani,  cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
  2.  Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
  3.  Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
  4.  Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“
  5.  Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
  6.  Utilaje de prelucrarea agricolă: presă de ulei, moară de cereale
  7.  Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
 *) Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
  1.  Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale şi/sau păsări
 1.  Suprafeţe de teren extravilan, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close