Venitul minim garantat

media

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat, au dreptul la ajutor social. 

Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia – Anexa 1 la H.G. 559/2017.

În situația în care solicitarea ajutorului social sau a alocației pentru susținerea familiei ori a ajutorului pentru încălzirea locuinței se produce ulterior aprobării acordării unuia din drepturile menționate, la solicitarea ulterioară a unui drept se completează cererea și declarația pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr.1 a: Descarcă.

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure. 

Nivelul lunar al venitului minim garantat este de:

 • 142 lei pentru persoana singură;
 • 255 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
 • 357 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
 • 442 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
 • 527 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
 • câte 36,5 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi.

În completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure, pentru asigurarea venitului minim garantat, se acordă lunar un ajutor social, în baza următoarelor documente:

 • cerere şi declaraţie pe propria răspundere: Descarcă;
 • actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia.

Dovada privind componenţa familiei se face cu următoarele acte, în copie:

 • buletinul de identitate/cartea de identitate/cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor români;
 • documentul de identitate, paşaport sau, după caz, permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă, cartea de rezidenţă, cartea de rezidenţă permanentă, eliberate de autorităţile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi.
 • certificatele de naştere ale copiilor și livretul de familie;
 • certificatul de căsătorie;
 • hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 • actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ ;
 • acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere;
 • după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familie.

Persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi trebuie să prezinte:

•   adeverinţă că sunt în evidenţa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă,

•   adeverinţă privind participarea la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.

Dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a înregistrat cererea.

La stabilirea venitului net lunar al familiei şi, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din:

 • drepturi de asigurări sociale de stat,
 • asigurări de şomaj,
 • obligaţii legale de întreţinere,
 • indemnizaţii  pentru persoanele încadrate în grad de handicap
 • ajutoare cu caracter permanent
 • alte creanţe legale,

Nu se iau în calcul:

 • bursele de studiu
 • bursele sociale,
 • alocaţii
 • bugetul  complementar al indemnizatiilor
 • bursele de studiu şi cele sociale, precum şi bursele acordate în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”;
 • veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare. 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close