media

MINORI

Acte necesare în vederea efectuării anchetei sociale necesară la Comisia pentru Protecția Copilului/Comisia de Orientare Școlară şi Profesională

 • certificat de încadrare în grad de handicap din anul precedent (dacă este cazul) şi/ sau planul de abilitare/ reabilitare;
 • certificat medical cu diagnosticul cu care se va merge în comisie (eliberat de medic specialist)
 • fișă psihopedagogică (eliberată de instituția școlară unde învață copilul)
 • acte de identitate ale părinților/ reprezentanților legali;
 • certificat de naștere al minorului.

 

Acte necesare la notificarea intenției de a pleca la muncă în străinătate:

 • actul/ actele de identitate ale părintelui unic întreținător/ părinților care urmează să plece la muncă în străinătate;
 • actul/ actele de naștere ale copilului/ copiilor lăsați în țară;
 • Hotărârea judecătorească de divorț/ Certificat de deces (dacă este cazul).

Menționăm că dovada eliberată de serviciul public de asistență socială nu se constituie în împuternicire acordată persoanei în grija căreia rămân copii pentru a-i reprezenta. Este astfel obligatorie confirmarea persoanei în grija căreia va rămâne copilul de către instanța de judecată, sentința asigurând delegarea autorității parentale pe o perioadă de maxim 1 an.

 

Acte necesare în vederea instituirii curatelei speciale

 • Adresa biroului notarului public prin care solicită instituirea curatelei și numirea unui curator pentru minor/minori în vederea reprezentării/acestuia/acestora;
 • Buletinul de identitate/Cartea de identitate a părintelui, sau, după caz  a reprezentantului legal al minorului;
 • Certificatul de căsătorie a părinților minorului;
 • Certificatul de naștere a minorului;
 • Cartea de identitate a minorului (dacă este cazul);
 • Certificatul de deces al părintelui decedat sau a persoanei după care se dezbate succesiunea;
 • Sentința de divorț sau, după caz, certificatul de divorț (în situația în care părinții minorului sunt divorțați);
 • Certificatul de căsătorie a părintelui recăsătorit (dacă este cazul);
 • Hotărârea Comisiei de Protecție a Copilului privind plasamentul minorului (în cazul minorilor față de care s-a luat o atare măsură de ocrotire);
 • Extrasul de carte funciara a imobilului care se vinde/se cumpără/se donează (apartament, casă, teren etc.);
 • Actele de proprietate a bunurilor (contractul de vânzare, contractul de donație, sentința judecătorească definitivă, extras de cont etc.) sau alte documente din care să rezulte dreptul de proprietate;
 • Extrasul de Carte funciară din care să rezulte alt drept locativ al minorului (dacă este cazul);
 • Buletinul sau, după caz, Cartea de identitate a curatorului;
 • Declarația de acceptare a calității de curator dată în fața reprezentanților Autorității Tutelare.

 

Acte necesare pentru ancheta socială solicitată la divorțul prin procedură notarială

 • solicitare de la biroul notarial
 • copii după actele de identitate ale solicitanților;
 • copii după certificatele de naștere ale minorilor;
 • alte acte solicitate de reprezentantul autorității tutelare pentru a dovedi respectarea interesului superior al copilului.

Menționăm că la momentul întrevederii este obligatorie prezența copilului care a împlinit 10 ani, conform art. 264 Noul Cod Civil “în procedurile administrative sau judiciare care îl privesc, ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie”

 

Acte necesare pentru ancheta socială necesară pentru acordarea “Bani de liceu” / burse sociale

 • actele de identitate ale persoanelor din componența familiei;
 • acte doveditoare ale veniturilor realizate (adeverințe de venit, cupoane de pensie, adeverință de elev, talon de șomaj, declarații notariale etc);

 

Burse medicale acte necesare

 • certificat de naștere copil;
 • CI părinți;
 • Certificat medical eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie/ de la cabinetul școlar, pentru: bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficiențe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor;

 

 

Adulți

Acte necesare ȋn vederea instituirii curatelei speciale

 • Certificatul de grefă (dovada că pe rolul instanței este deschis dosar având ca obiect: punerea sub interdicție);
 • actele de identitate: reclamant, pârât şi persoana care este propusă pentru a fi desemnată curator;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie pentru persoana propusă ca şi curator;
 • cererea reclamantului;
 • declarația olografă/ autentificată a persoanei propusă ca şi curator;
 • acte medicale ale pârâtului;

Menționăm că desemnarea unui curator special pentru o persoană cu discernământ, conform art. 178 Noul Cod Civil, intră în atribuțiile instanței de judecată.

 

Acte necesare autorizării tutorelui

 • solicitarea de la Biroul Notarial;
 • actele de identitate ale: persoanei puse sub interdicție judecătorească, tutore;
 • Sentința Civilă de punere sub interdicție;
 • alte acte solicitate de către reprezentantul autorității tutelare funcție de obiectul autorizării;

Menționăm că, în conformitate cu prevederile art. 152 Noul Cod Civil, “tutorele este dator să prezinte anual instanței de tutelă o dare de seamă despre modul cum s-a îngrijit de minor/ interzis, precum şi despre administrarea bunurilor acestuia”.

 

Acte necesare efectuării anchetei sociale solicitată la internarea în centre de îngrijire şi asistență medico-socială

 • cererea persoanei/ reprezentantului legal (dacă este cazul);
 • actul de identitate;
 • certificatul de naștere, de căsătorie sau de deces al aparținătorului;
 • documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
 • documente doveditoare ale veniturilor (cupon pensie/ adeverință venit);
 • documente doveditoare ale situației locative;
 • investigații paraclinice;

 

Acte necesare pentru întocmirea anchetei sociale adulți –  comisia de încadrare în grad de handicap

 • act de identitate

În funcție de statutul socio-profesional:

 • adeverință de salariat;
 • decizie de pensionare (indiferent de tipul acesteia – de ex. : pensie limită de vârstă, pensie de urmaș, pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire, etc. – după caz) şi ultimul talon de pensie – pentru pensionari;
 • adeverință de la administrația finanțelor publice – pentru cei care nu realizează venituri – în original;
 • documente medicale recente;
 • certificatul de încadrare in grad de handicap anterior – daca este cazul.

 

Acte necesare pentru întocmirea anchetei sociale pentru comisia de expertiza medicala

 • act de identitate;

În funcție de statutul socio-profesional:

 • adeverință de salariat – pentru salariați;
 • decizie de pensionare invaliditate (cu specificarea datei de revizuire) şi ultimul talon de pensie – pentru pensionari de invaliditate;
 • adeverință de la administrația finanțelor publice – pentru cei care nu realizează venituri -în original;
 • documente medicale recente

 

 

 

 

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close