Ajutoare pentru încălzirea locuinței sezonul rece 2021

Depunere dosare incalzire

Depunere dosare incalzire

Înainte de întocmirea dosarului, consultați lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării acestui drept:

 

 

A. Venituri
   1 Să nu depășească venitul net de 1386 lei/membru de familie pentru familii
   2 Să nu depășească venitul net de 2053 lei pentru persoană singură

 

B. Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

 

C. Bunuri mobile aflate în stare de funcționare 
1 Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

 

D. Depozite bancare
   1 Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

 

E. Terenuri / animale și/sau păsări
   1 Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

 

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE CONFORM LEGII NR.226/16.09.2021

 

Pentru obținere ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie se va depune o cerere-declarație pe proprie răspundere conform Anexei nr.1 la normele de aplicare ale Legii nr. 416/2001 , privind venitul minim garantat (descarcă), precum și:

 

  1. Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei

– copii după BI-CI;

– certificatele de naştere ale copiilor;

– certificatul de căsătorie;

– alte acte (hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii, actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator).

  1. Acte de venit:

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului (de exemplu cerere depusa in luna octombrie 2021 va fi completata cu veniturile aferente lunii septembrie).

Categoriile de venituri nete realizate şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere:

– drepturi provenite din salarii (salar net cu menţiunea daca beneficiază sau nu de bonuri de masă), sau activitaţi independente (adeverinte de venit de la finantele generale);

– indemnizaţii de şomaj, pensii, indemnizaţii speciale, indemnizaţia-stimulentul pentru cresterea copilului, indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap, venituri din dobânzi, venituri din activităţi agricole, alte drepturi etc.

– adeverință de la Primăria Negrești – Serviciul de Impozite și taxe pentru persoanele fără venit;

– adeverință de la Primăria Negrești – Biroul agricol pentru persoanele fără venit;

-copie de pe certificatele de înmatriculare ale autoturismelor deținute (unde este cazul);

– dosar cu șină.

          Categorii de venituri care nu se iau in calcul la stabilirea venitului net/membru de familie:

 – sumele provenite din alocaţia pentru susţinerea familiei;

– bugetul personal complementar al persoanelor cu handicap;

– ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli;

– bursele de studiu şi cele sociale, precum şi bursele acordate în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”;

– veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare;

– sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale;

– sumele primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională.

       OBS: aceste venituri vor fi trecute în cerere, dar nu se vor lua în calcul la stabilirea venitului total şi a venitului net pe membru de familie

  1. Acte de proprietate/chirie

– copie a actului de proprietate, ori actul de închiriere, ori comodat, ori folosinţă sau certificat de atestare fiscală.

  1. Factura de la furnizorul de gaz metan / energie electric cu codul client pentru ajutoarele de încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie electrică, pentru utilizatorii care au contracte încheiate cu furnizorii.

Obs. Studenţii întreţinuţi de părinţi şi care locuiesc separat de aceştia, nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului, conform art.3 lit.e din Legea nr.226/2021.

Copiii minori care locuiesc cu bunicii, iar părinţii locuiesc la alte adrese şi care nu contribuie la întreţinerea minorului, trebuie să aibă instituită măsura plasamentului sau a tutelei în favoarea bunicilor, altfel sunt consideraţi a fi în întreţinerea părinţilor naturali, drept pentru care vor trebui să aibă declarată suma de bani, cu care aceştia susţin creşterea şi educarea acestora.

Termen pentru depunere: data de 20 a fiecarei luni la sediul DAS Negrești, pentru a beneficia de ajutor pentru luna respectivă (ex: 20 noiembrie, pentru a se stabili dreptul cu luna noiembrie). Pentru solicitările primite dupa această dată, se va pierde o lună de la plată (ex: 21-30 noiembrie interval de depunere, dreptul se stabilește cu luna decembrie)

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă lunar, în perioada sezonului rece, în lunile noiembrie 2021 – martie 2022.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, în întreaga perioadă a anului.

În perioada corespunzătoare sezonului rece, suplimentul pentru energie se va acorda pe baza cererii-declarație pe proprie răspundere și a actelor depuse în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Atenție! În situația în care solicitantul este beneficiar sau, după caz, primește ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare și/sau alocației pentru susținerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare și solicită unul dintre ajutoare acesta completează formularul de cerere prevăzut la anexa nr. 1a (descarcă)  la normele metodologice precum şi documentele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia care au fost deja depuse pentru stabilirea dreptului la ajutorul social și/sau la alocația pentru susținerea familiei.

 

OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR DE AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI / SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE:

  1. Declararea tuturor bunurilor deţinute, iar dacă acestea duc la excluderea dreptului nu se mai depune depune cererea pentru acordarea dreptului.
  2. Comunicarea în scris a modificărilor cu privire la componenţa familiei;
  3. Comunicarea în scris a modificărilor veniturilor realizate de membrii acesteia,prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe proprie răspundere, însoţită de actele justificative, la sediul DAS Negrești.
  • Această obligaţie este imperativă, neîndeplinirea ei ducând la recuperarea în totalitate a ajutorului acordat, începând cu luna următoare producerii modificării.
  • Nedeclararea corectă a componeneţei familiei/a veniturilor familiei/ a deţinerii de bunuri aflate în lista bunurilor care duc la neacordarea ajutorului reprezintă infracţiune şi va fi în mod obligatoriu sesizată organelor de urmărire penală.

 

Acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie electrică, lemne sau combustibili solizi:

– 0 – 1386 lei/membru de familie pentru familii

– 0 – 2053 lei pentru persoana singură

* Compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din valoarea de referință stabilită funcție de tipul de încălzire, dar nu mai mult de consumul lunar efectiv.

AJUTOR PENTRU GAZE NATURALE

Valoarea maximă de referință – 250 lei

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
până la 200 100% 250 10
Între 200,1- 320 90% 225 10
Între 320,1-440 80% 200 10
Între 440,1-560 70% 175 10
Între 560,1-680 60% 150 10
Între 680,1-920 50% 125 10
Între 920,1-1040 40% 100 10
Între 1040,1-1160 30% 75 10
Între 1160,1-1280 20% 50 10
Între 1280,1-1386 10% 25 10

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Între 1386,1 – 2053 10% 25 10

 

AJUTOR PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ

Valoarea maximă de referință – 500 lei

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
până la 200 100% 500 30 (70)
Între 200,1- 320 90% 450 30 (70)
Între 320,1-440 80% 400 30 (70)
Între 440,1-560 70% 350 30 (70)
Între 560,1-680 60% 300 30 (70)
Între 680,1-920 50% 250 30 (70)
Între 920,1-1040 40% 200 30 (70)
Între 1040,1-1160 30% 150 30 (70)
Între 1160,1-1280 20% 100 30 (70)
Între 1280,1-1386 10% 50 30 (70)

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Între 1386,1 – 2053 10% 50 30 (70)

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună

 

AJUTOR PENTRU LEMNE, COMBUSTIBILI SOLIZI SAU PETROLIERI

Valoarea maximă de referință – 320 lei

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
până la 200 100% 320 20
Între 200,1- 320 90% 288 20
Între 320,1-440 80% 256 20
Între 440,1-560 70% 224 20
Între 560,1-680 60% 192 20
Între 680,1-920 50% 160 20
Între 920,1-1040 40% 128 20
Între 1040,1-1160 30% 96 20
Între 1160,1-1280 20% 64 20
Între 1280,1-1386 10% 32 20

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Sumpliment lunar pentru energie (lei)
Între 1386,1 – 2053 10% 32 20

Observație: Cuantumul suplimentului pentru energie se stabilește cumulat pentru toate sursele de energie utilizate.

About Post Author