Ajutoare pentru încălzirea locuinței în sezonul rece Noiembrie 2020 – Martie 2021

Depunere dosare incalzire

Depunere dosare incalzire

Începând cu data de 12 octombrie 2020, se pot depune dosare privind  acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece  noiembrie 2020 – martie 2021.

Cererile se vor ridica de la sediul D.A.S. sau se pot descarca de pe site-ul www.dasnegresti.ro.

Depunerea cererilor completate și a documentelor doveditoare anexate se va face la sediul Direcției de Asistență Socială, str. Păcii, nr.1 sau pe email la adresa spas_negresti@yahoo.com

Potrivit actelor normative specifice ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei (OUG 70/2011 şi HG 920/2011, cu modificările și completările ulterioare), în sezonul rece 2020 – 2021, familiile şi persoanele singure cu venituri reduse vor beneficia de unul din următoarele tipuri de ajutoare:

 • ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale;
 • ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică;
 • ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri,

după cum urmează:

 

Venitul net

pe membru

de familie

– lei –

 

Valoarea lunară a compensării/ ajutorului

pentru încălzirea locuinţei cu

 

gaze naturale

-lei-

lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

-lei-

energie electrica

-lei-

de la până la
0 155 262 54

 

240
155,1 210 190 48 216
210,1 260 150 44 192
260,1 310 120 39 168
310,1 355 90 34 144
355,1 425 70 30 120
425,1 480 45 26 96
480,1 540 35 20 72
540,1 750 20 20 20

 

Pentru beneficiarii de ajutor social acordat în condiţiile Legii nr.416/2001 care utilizează lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, cuantumul lunar al ajutorului este de 58 lei.

 

 

PRECIZĂRI UTILE PENTRU TOATE TIPURILE DE AJUTOARE

CONDIȚII DE ACORDARE

Au dreptul de a solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței numai persoanele singure sau familiile care:

 • locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
 • realizează venituri de până la 750 lei/membru de familie pentru ajutoarele cu gaze naturale, energie electrică, lemne sau combustibili petrolieri
 • nu deţin unul din bunurile prevăzute în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei (clădiri sau alte spații locative in afara locuinței de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, de prelucrat lemnul, depozite bancare mai mari de 3000 lei etc);
 • au calitatea de titulari de ajutor, calitate se se regăsește în următoarele situaţii:
  • proprietar al locuinţei
  • succesorul de drept al proprietarului locuinţei
  • persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie
  • titular de contract de închiriere, comodat, concesiune
  • alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere
  • reprezentant legal al persoanei singure care nu are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie, etc).

 

La stabilirea dreptului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se iau în calcul toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:

 1. ajutorului social acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
 2. alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de <LLNK 11993 61 11 231   0 17>Legea nr.61/1993;
 3. alocaţiei pentru susţinerea familiei, acordată în baza Legii nr.277/2010;
 4. bugetului personal complementar de care beneficiază persoanele cu handicap în baza Legii nr.448/2006 (150 lei – handicap grav, 110 lei – handicap accentuat, 60 lei – handicap mediu);
 5. burselor școlare, și a drepturilor acordate în baza art.51 alin.2 și art.85 alin.2 din Legea educației naționale nr.1/2011;
 6. stimulentului educațional (tichet de grădiniță) acordat în baza Legii nr.248/2015 ;
 7. sprijinului financiar acordat elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu” (H.G. nr.1.488/2004);
 8. veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile <LLNK 12011 52 11 201   0 17>Legii nr. 52/2011;
 9. sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgibiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale.

În sensul actelor normative care reglementează ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

 • persoană singură = persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care locuieşte şi se gospodăreşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată stabilită de instanţa de tutelă;
 • familie = soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între aceste există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă şi/sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;

 

ACTELE CARE SE VOR ANEXA LA CERERE:

  • copii după actele de identitate ale tuturor membrilor de familie;
  • copie după documente care atestă calitatea de titular de ajutor de încălzire (act de proprietate, contract de închiriere, împuternicire legală etc.);
  • copii după certificatele de înmatriculare ale autoturismelor deţinute (unde este cazul);
  • acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii (adev. salariu cu menţiunea DA/NU bonuri de masă, cupoane pensie, cupoane şomaj etc.); pentru persoanele care nu au venituri sau cuantumul acestora nu poate fi dovedit în alt mod, se va depune declaraţie dată în acest sens;
  • copie după ultima factură de gaze naturale/energie electrică (pentru care persoanele care solicită ajutor de încălzire cu gaze sau energie electrică).
  • dosar cu sina

 

 

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice Primarului, prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

Persoanele singure şi familiile care detin bunuri cuprinse în lista celor care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzute în Anexa nr.4 la HG 559/2017 NU beneficiază de ajutor de încălzire a locuinţei.

 

IMPORTANT!

Rugăm cetăţenii să dea dovadă de seriozitate maximă la completarea cererii, la declararea tuturor veniturilor realizate şi a bunurilor deţinute, pentru evitarea unor neplăceri ulterioare (imputări sume, amenzi, sesizarea organelor de cercetare penală) cu ocazia verificărilor ce vor fi efectuate periodic, în conformitate cu prevederile legale.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Direcţiei de Asistență Socială, tel.023545780

 

 

LISTA BUNURILOR

ce conduc la excluderea acordării ajutorului de încalzire

 

Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
  2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă
Bunuri mobile(*)
1 Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*) Aflate în stare de funcţionare.
 
Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii
Terenuri/animale si/sau pasari
1 Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

NOTĂ:

     Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului.

 

About Post Author

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close