Ajutoare pentru încălzirea locuinței sezonul rece

media

Înainte de întocmirea dosarului, consultați lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării acestui drept:

 

A. Venituri
   1 Să nu depășească suma de 750 lei/membru

 

B. Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

 

C. Bunuri mobile aflate în stare de funcționare 
1 Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

 

D. Depozite bancare
   1 Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

 

E. Terenuri / animale și/sau păsări
   1 Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

 

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de încălzirea locuinţei cu lemne/gaz/ energie electrică

1) Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială;
2) Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei
– copii după BI-CI;
– certificatele de naştere ale copiilor;
– certificatul de căsătorie;
– hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
– actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator.
3) Acte de venit:
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului (de exemplu cerere depusa în luna octombrie 2019 va fi completata cu veniturile aferente lunii septembrie, cererea care va fi depusă în luna noiembrie va fi completată cu veniturile aferente lunii octombrie).
Categoriile de venituri nete realizate şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere:
– drepturi provenite din salarii (salar net cu menţiunea dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă, precum şi suma corespunzătoare), sau activitaţi independente;
– indemnizaţii de şomaj, pensii, indemnizaţii speciale, indemnizaţia-stimulentul pentru cresterea copilului, indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap, venituri din dobânzi, venituri din activităţi agricole (APIA), alte drepturi etc;
– veniturile obţinute din dobânzi.
4) Acte de proprietate/chirie – copie xerox după actul de proprietate, ori actul de închiriere, comodat, folosinţă, pentru titular viza de reşedinţă obligatorie pe actul de identitate.

5) Certificat fiscal de la biroul de Impozite şi Taxe Locale (Primărie)

6) Factura de la furnizorul de gaz metan / energie electric cu codul client pentru ajutoarele de încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie electrică, pentru persoanele care au contract încheiat cu furnizorii.

7) Dosar cu şină.

ATENȚIE!

Beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței au obligația ca în termen de 5 zile să anunțe orice modificare a situației din dosar care poate duce la modificarea cuantumului sau la încetarea drepturilor acordate.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close