Anunț privind ajutoare pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie

Depunere dosare incalzire

Depunere dosare incalzire

Primăria Negrești, prin Direcţia de Asistenţă Socială, vă aduce la cunoștință  că începând cu data de 20 octombrie 2021 se pot depune dosare de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie conform Legii nr.226/2021 privind măsurile de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

      Cererile necesare pentru completarea dosarului pot fi ridicate de la sediul Direcției de Asistență Socială, str. Păcii, nr. 1, Negrești sau descărcate de pe www.dasnegrești.ro

Potrivit actului normativ mai sus menţionat, familiile şi persoanele singure ale căror venituri sunt de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei sau 2.053 lei în cazul persoanei singure pot beneficia (inclusiv cumulat) de următoarele tipuri de ajutoare:

 • ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi şi/sau petrolieri;
 • suplimentul pentru energie.

 

A. Venituri
   1 Să nu depășească venitul net de 1386 lei/membru de familie pentru familii
   2 Să nu depășească venitul net de 2053 lei pentru persoană singură

 

 

Înainte de întocmirea dosarului, consultați lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării acestui drept:

 

B. Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

 

C. Bunuri mobile aflate în stare de funcționare 
1 Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

 

D. Depozite bancare
   1 Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

 

E. Terenuri / animale și/sau păsări
   1 Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR DE AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI / SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE:

 

 1. Declararea tuturor bunurilor deţinute, iar dacă acestea duc la excluderea dreptului nu se mai depune depune cererea pentru acordarea dreptului.
 2. Comunicarea în scris a modificărilor cu privire la componenţa familiei;
 3. Comunicarea în scris a modificărilor veniturilor realizate de membrii acesteia, prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe proprie răspundere, însoţită de actele justificative, la sediul DAS Negrești
 • Această obligaţie este imperativă, neîndeplinirea ei ducând la recuperarea în totalitate a ajutorului acordat, începând cu luna următoare producerii modificării.
 • Nedeclararea corectă a componenţei familiei/a veniturilor familiei/ a deţinerii de bunuri aflate în lista bunurilor care duc la neacordarea ajutorului reprezintă infracţiune şi va fi în mod obligatoriu sesizată organelor de urmărire penală.

 

 

 

 

  Cine poate beneficia de aceste forme de sprijin

Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinţei doar familiile sau persoanele singure care:

 • locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
 • realizează venituri de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei, sau până la 2.053 lei în cazul persoanei singure;
 • nu deţin unul dintre bunurile prevăzute în ”Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei” (clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, de prelucrat lemnul, depozite bancare mai mari de 3.000 lei etc.);

 

Au calitatea de titulari de ajutor, calitate se se regăseşte în următoarele situaţii:

 • proprietar al locuinţei
 • succesorul de drept al proprietarului locuinţei
 • persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie
 • titular de contract de închiriere, comodat, concesiune
 • alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere
 • reprezentant legal al persoanei singure care nu  are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie, etc).

 

La stabilirea dreptului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie se iau în calcul toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale. Calculul veniturilor familiei se face fără a lua în considerare următoarele surse: ajutorul social, alocaţia de stat pentru copii, alocaţia pentru susţinerea familiei, bugetul personal complementar de care beneficiază persoanele cu handicap, bursele şcolare, stimulentul educaţional (tichetul de grădiniţă), sprijinul financiar acordat elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu”, veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, sumele ocazionale acordate cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar în situaţii excepţionale, sumele primite de beneficiarii de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională.

 

 

 

 

 

plafon de venituri/membru familie

(lei)

    

    procent

În factură La titular
energie electrică

Valoare de referință  500lei

Gaz metan

Valoare de referință  250lei

Lemne (lei)

Valoare de referință  250lei

<200 100% 500 250 320
200,1 – 320 90% 450 225 288
320,1 – 440 80% 400 200 256
440,1 – 560 70% 350 175 224
560,1 – 680 60% 300 150 192
680,1 – 920 50% 250 125 160
920,1 – 1040 40% 200 100 128
1040,1 – 1160 30% 150 75 96
1160,1 – 1280 20% 100 50 64
1280,1 – 1386 10% 50 25 32
1280,1 – 2053                                                    (în cazul persoanei singure) 10% 50 25 32

 

Suplimentul pentru energie se acordă lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei, dar şi familiilor şi persoanelor singure, care nu au stabilit acest drept şi ale căror venituri sunt de până la 1.386 lei/membru de familie (în cazul familiei), sau până la 2.053 lei (în cazul persoanei singure). Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizată, după cum urmează:

 

 

 

Suplimentul pentru energie (se acordă pe tot parcursul anului)

 

 

în factură

la titular
energie electrică

(lei/lună)

 

gaze naturale

(lei/lună)

lemne

(lei/lună)

 

30 10 20

 

În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

 

 

 

 

 

 

 

Pentru obținere ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie se va depune o cerere-declarație pe proprie răspundere conform Anexei nr.1 la normele de aplicare ale Legii nr. 416/2001 , privind venitul minim garantat , precum și:

 1. Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei

– copii după BI-CI;

– certificatele de naştere ale copiilor;

– certificatul de căsătorie;

– alte acte (hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii, actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator).

 1. Acte de venit:

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului (de exemplu cerere depusa in luna octombrie 2021 va fi completata cu veniturile aferente lunii septembrie).

Categoriile de venituri nete realizate şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere:

 • drepturi provenite din salarii (salar net cu menţiunea daca beneficiază sau nu de bonuri de masă), sau activitaţi independente (adeverinte de venit de la finantele generale);
 • indemnizaţii de şomaj, pensii, indemnizaţii speciale, indemnizaţia-stimulentul pentru cresterea copilului, indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap, venituri din dobânzi, venituri din activităţi agricole (APIA), alte drepturi etc.
 1. Acte de proprietate/chirie/ comodat
 • Copie xerox după actul de proprietate, ori actul de închiriere, ori comodat, ori folosinţă
 • Certificat de atestare fiscala- biroul de taxe și impozite (Primăria Negrești)
 • Adeverință- Registru Agricol (Primăria Negrești)
 1. copie după ultimele facturi de gaze naturale/energie electrică (pentru care persoanele care solicită ajutor de încălzire cu gaze sau energie electrică, sau care solicită suplimentul pentru energie).

Termen pentru depunere: data de 20 a fiecărei luni la sediul DAS Negrești pentru a beneficia de ajutor pentru luna respectivă (ex: 20 noiembrie, pentru a se stabili dreptul începând cu luna noiembrie). Pentru solicitările primite după aceasta data, se va pierde o luna de la plata (ex: 21-30 noiembrie interval de depunere, dreptul se stabilește cu luna decembrie)

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă lunar, în perioada sezonului rece, în lunile noiembrie 2021 – martie 2022.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, în întreaga perioadă a anului.

În perioada corespunzătoare sezonului rece, suplimentul pentru energie se va acorda pe baza cererii-declarație pe proprie răspundere și a actelor depuse în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Atenție! În situația în care solicitantul este beneficiar sau, după caz, primește ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare și/sau alocației pentru susținerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare și solicită unul dintre ajutoare acesta completează formularul de cerere prevăzut la anexa nr. 1a la normele metodologice precum şi documentele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia care au fost deja depuse pentru stabilirea dreptului la ajutorul social și/sau la alocația pentru susținerea familiei.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close