Anunț promovare în grad profesional superior în cadrul compartimentului de asistență socială comunitară

Anunț

Direcția de Asistență Socială Negrești, organizează examen de promovare în grad profesional superior la compartimentul asistență socială comunitară.

 

Probele ce urmează a fi stabilite pentru examen:

a) proba scrisă

b) interviul

             Condiții de desfășurare  a examenului

Proba scrisă va avea loc în data de  12.08.2020, ora 10:00;

Data de desfășurare a interviului se va afișa odată cu rezultatele la proba scrisă;

Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 20 de zile de la  data publicării pe site-ul instituției la secțiunea ”Cariera”, la sediul DAS Negrești – compartimentul resurse umane.

Condiţii generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

            Condiţii specifice de participare la examenul de promovare

  • cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează
  • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
  • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de Codul administrativ

 

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

a) formular de înscriere;

b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

c) copie de pe cartea de identitate;

d) copiile certificatelor și a altor documente care atestă efectuarea unor specializări;

e) copii de pe fișele de evaluare din ultimii 2 ani;

f) certificat de cazier administrativ.

 

BIBLIOGRAFIE
examen promovare

                            Compartiment asistență socială comunitară

            Inspector grad profesional superior

1.Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ :
-partea I , titlul I, II ,III.
-partea III , titlul I, titlul III , titlul V ,capitolele II, III, IV
-partea VI , titlul I, titlul II, capitolul V (art.412-450) , capitolul VI (art. 465-468) , capitolul VIII (art. 490-493 si art. 516-524)
2. Constituția României.
3. Legea 292/2011 – Legea asistenței sociale.
4. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
5. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

6. Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale.-Anexa 8.

7. Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice.

 

Referent grad profesional superior
1.Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ :
-partea I , titlul I, II ,III
-partea III , titlul I, titlul III , titlul V ,capitolele II, III, IV
-partea VI , titlul I, titlul II, capitolul V (art.412-457) , capitolul VI (art. 465-468) , capitolul VIII (art. 490-493 și art. 516-524).
2. Constituția României.
3. Legea  nr. 416/2001 privind venitul minim  garantat.
4. Legea  258/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.
5. Legea nr. 35 din 31 martie 2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

6. Ordonanța de urgență 70/2011  privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.

  1. Legea 292/2011 – Legea asistenței sociale.

 

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0235/457890

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close