Alocaţia pentru susţinerea familiei

Familiile care au în îngrijire copii, cu un venit net pe membru de familie de până la 557,03 lei, care îndeplinesc şi alte condiţii referitoare la bunurile materiale aflate în posesie, precum şi la frecventarea de către copiii de vârstă şcolară a cursurilor, pot solicita primăriei de domiciliu acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.

media

Alocaţia pentru susţinerea familiei este un beneficiu social selectiv, care se acordă prin testarea mijloacelor de trai şi este reglementat de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, modificată şi republicată.

Cuantumurile se stabilesc în raport cu tipul familiei, veniturile realizate şi numărul de copii îndreptăţiţi să beneficieze.

Cuantumul alocaţiei pentru susținerea familiei începând cu data de 01.03.2022

Tipul familiei Venit până în 210,2 lei / membru Venit între 210,2 – 557,03 lei/membru
Familie cu 1 copil 87 79
Familie cu 2 copii 173 158
Familie cu 3 copii 259 237
Familie cu 4 sau mai mulţi copii 345 316

 

Cuantumul alocaţiei pentru susținerea familiei monoparentale începând cu data de 01.11.2014

 

Tipul familiei

Venit până în 210,2 lei / membru Venit între 210,2 – 557,03 lei/membru
Familie cu 1 copil 113 108
Familie cu 2 copii 225 215
Familie cu 3 copii 338 322
Familie cu 4 sau mai mulţi copii 450 429

 

Legislație:

– Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

– O.U.G. 93/2016

 

Acte necesare în vederea întocmirii dosarului de alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF), care se acordă pentru familii cu copii în întreţinere şi un venit net lunar de până la 557,03 lei/membru de familie

 

– copie CI/BI ale părinţilor;

– copie certificatul de căsătorie;

– copie certificatele de naştere ale copiilor şi CI/BI pentru copii de peste 14 ani;

– copie livretul de familie, completat la zi;

– copie Hotărâre judecătorească definitivă de divorţ, certificat de deces sau adeverinţă de la Penitenciar pentru soţul arestat, dacă este cazul;

– copie Hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare a copiilor;

– Adeverinţe privind venitul net(adev. salariat/cupon șomaj/cupoane alocații și indemnizații/cupoane de pensie/ decizie APIA etc.). În adeverinţele de salariat, este necesar să se menţioneze salariul net pentru luna anterioară depunerii cererii, cu precizarea dacă se beneficiază sau nu de bonuri de masă, inclusiv valoarea acestora;

– Adeverinţe de elev cu precizarea numărului de absenţe nemotivate din ultimul semestru şcolar încheiat, nota la purtare şi menţiunea repetă/nu repetă; dacă repetă, se va menţiona motivul, iar în caz de motiv medical, se va ataşa copie după certificatul/documentul medical;

– copie certificat de încadrare in grad de handicap, dacă este cazul;

– Adeverinţa de la Registrul agricol(Primărie);

– Certificat fiscal (Primărie);

– cerere tip ASF;

– Un dosar cu șină.

 

 

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei/ajutorului social

Bunuri imobile
  1.  Clădiri  sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
  2.  Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
 1.  Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani,  cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
  2.  Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
  3.  Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
  4.  Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“
  5.  Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
  6.  Utilaje de prelucrarea agricolă: presă de ulei, moară de cereale
  7.  Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
 *) Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
  1.  Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale şi/sau păsări
 1.  Suprafeţe de teren extravilan, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei / ajutorului social.

About Post Author

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close