interviu

Direcția de Asistență Socială Negrești Vaslui, organizează concurs de recrutare în data de 22.12.2021, ora 10.00 proba scrisă iar interviul va avea loc în maxim patru zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, pentru ocuparea funcției de execuție în regim contractual vacanta de:
1. Asistent medical principal – 1 post în cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartimentul Asistență Medicală școlară, cu următoarele condiții specifice:
– diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă/ sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997;
– certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
– asigurare de răspundere civilă profesională a personalului medical – valabilă;
– certificat de obținere a gradului principal;
– avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei valabil în anul 2021/2022;
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până pe 09.12.2021 la sediul Direcției de Asistenţă Socială Negrești, jud. Vaslui, ora 1600 și vor conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate si conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
g) curriculum vitae;
Documentele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Concursul pentru ocuparea posturilor de asistent medical grad profesional principal constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă/practică candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte;
Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.
Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau „respins” în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise  sau interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, precum și pe pagina de internet a acesteia, după caz, imediat după soluționarea contestațiilor.
Rezultatele finale se afișează în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor la interviu.
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 12.00-16.00 la Compartimentul Resurse Umane, sau la telefon 0235457890.

BIBLIOGRAFIE

1. În vederea ocupării prin concurs a funcţiei în regim contractual de Asistent medical principal – în cadrul Direcției de Asistență Socială – Compartiment Asistenţă Medicală Scolară.
– ORDIN M.S. nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor;
– Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania.
– OUG 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
– H.G 56/2009 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;
– Ordinul nr.438/4.629/2021privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos.

Tematica pentru susținerea concursului de asistent medical principal
A. TEHNICI DE EVALUARE ȘI ÎNGRIJIRE
1. Administrarea medicamentelor.

B. URGENȚE MEDICO – CHIRURGICALE
1. Insuficiența respiratorie acută: cauze, simptomatologie, conduită de urgență;
2. Criza de astm bronșic: factori determinanți și predispozanți, simptomatologie, conduită de urgență;
3. Starea de rău asmatic: cauze declanșatoare, tabloul clinic, conduita de urgență;
4. Bronhopneumopatia obstructivă cronică acutizată ( BPOC acutizată): simptome, măsuri de urgență;
5. Edemul pulmonar acut ( EPA):
– Factori etiologici principali, manifestări clinice, conduită de urgență;
6. Infarctul miocardic acut ( I.M.A.), semne clinice, conduită de urgență;
7. Resuscitare cardio – respiratorie;
8. Colica- biliară : cauze, simptomatologie, conduită de urgență;
9. Hemoragiile digestive superioare ( H.D.S.)- cauze, evaluarea cantității de sânge pierdut, simptomatologie, conduită de urgență;
10. Insuficiență renală acută – cauze, simptomatologie, conduită de urgență;
11. Colică renală nefritică: cauze, simptomatologie, conduită de urgență;
12. Intoxicațiile acute: criterii de apreciere a periculozității, masuri terapeutice nespecifice de prim ajutor și administrarea de antidoturi;
13. Convulsiile;
14. Șocul anafilactic: tablou clinic, conduită de urgență;
15. Arsuri termice: îngrijirile acordate bolnavilor arși ;
16. Înecul (submersia), înecul propriu- zis prin aspirație de lichid (înecul albastru);
– Înecul fără aspirație de lichid ( hidrocutare = înecatul alb);
– Înecul prin traumatisme, primul ajutor la înecați.

C. BOLI INFECȚIOASE ȘI EPIDEMIOLOGICE
1. Scarlatina- etiologie, simptomatologie, tratament igieno – dietetic, profilaxie;
2. Rujeola – etiologie, simptomatologie, profilaxie;
3. Rubeola- etiologie, simptomatologie, profilaxie;
4. Varicela – etiologie, simptomatologie, profilaxie;
5. Tusea convulsivă – etiologie, simptomatologie, profilaxie;
6. Parotidita epidemică – etiologie, simptomatologie, profilaxie;
7. Gripa – etiologie, simptomatologie, profilaxie;
8. Difteria – etiologie, simptomatologie, profilaxie;
9. Tuberculoza – etiologie, simptomatologie, profilaxie;
10. Hepatitele;
11. SIDA- etiologie, simptomatologie.

D. TRAUMATISMELE PĂRȚILOR MOI ȘI ALE OASELOR
1. Contuzia;
2. Entorsele;
3. Luxațiile;
4. Fracturile.

E. MEDICINA INTERNĂ
1. Diabetul zaharat;
2. Obezitatea;
3. Hipertensiunea arterială.

Bibliografie la tematică
A. Lucreția Titircă: Nursing Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenții medicali; Ed. Viața Medicală Românească, 2000;
B. Lucreția Titircă: Urgențe medico – chirurgicale – Sinteze, Editura Medicală, București 2001;
C. Corneliu Borundel: Medicină Internă pentru cadre medii – Editura ALL – 1995;
D. C. Bocarnea: Boli infecțioase și epidemiologice: Ed. Info – team, 1999.

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close