Concurs pentru ocuparea unui post  contractual de îngrijitor la domiciliu

concurs promovare în grad

Direcția de Asistență Socială organizează concurs pentru ocuparea unui post  contractual aprobat  prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului:

-1 post de îngrijitor la domiciliu, post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată;

 

Probele ce urmează a fi stabilite pentru concurs:

a) selecţia dosarelor de înscriere

b) proba scrisă

c) interviul

 

 

Condiţii de desfăşurare concurs:

Proba scrisă va avea loc în data de  11.10.2019 , ora 10:00;

Data de desfășurare a interviului se va afişa odată cu rezultatele la proba scrisă;

Dosarele de înscriere se vor depune până în data de 30.09.2019, ora 16, la compartimentul resurse umane.

Concursul se va desfășura la sediul instituției din str. Păcii nr. 1, or. Negrești, jud. Vaslui.

 

Condiţii generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă de 18 ani impliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de participare la concurs  pentru îngrijitor la domiciliu

a) studii medii, dovedite cu certificat de absolvire sau diploma de bacalaureat

b) diplomă de îngrijitor persoane vârstnice la domiciliu

c) fără vechime în muncă

 

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

1) cerere de înscriere la concurs adresată directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Negrești, județul Vaslui;

2) copia şi originalul actului de identitate;

3) copia şi originalul actului care atestă efectuarea specializării solicitate pentru ocuparea postului;

4) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

5) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;

7) curriculum vitae.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

Bibliografia

  1. Legea nr. 17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice;
  2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ Art.553-579.

 

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0235/457890

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close