Direcția de Asistență Socială scoate la concurs un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea: Medicina de familie

Direcția de Asistență Socială scoate la concurs un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea: Medicina de familie.

interviu

Direcția de Asistență Socială cu sediul în orașul  Negrești, strada Păcii nr.1, județul Vaslui, scoate la concurs în conformitate cu prevederile O M S nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea: Medicina de familie la Compartimentul Asistență medicală din cabinetele medicale școlare.

Denumirea postului: medic, grad profesional – specialist, specialitatea – medicină de familie

Probele ce urmează a fi stabilite pentru concurs:

a) selecţia dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă;

c) proba practică.

 

           Condiții de desfăşurare concurs:

Concursul  se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile și 90 de zile de la publicarea anunțului.

Dosarele de înscriere se vor depune  la sediul unității în termen de 15 zile calendaristice de la apariția anunțului  în Viața Medicală, până în data de 19.07.2019, ora 16:30, la compartimentul resurse umane.

Concursul se va desfășura la sediul D.A.S. Negreşti, judeţul Vaslui.

 

            Condiții generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă de 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de participare la concurs 

 

-studii superioare de medicină, absolvite cu  diploma de licență, specialitatea – medicină de familie.

 

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

  • cerere de înscriere la concurs;
  • copia şi originalul actului de identitate;
  • copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist;
  • copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
  • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevazute la art. 455 alin. 1 lit. e sau f  la art .541 alin.1 lit. d ori e, respectiv la art. 628 alin1 lit d sau e, din Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
  • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ordin;
  • chitanța de plată a taxei de concurs, taxa de concurs este 150 lei.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Tematica de concurs se găsește pe site-ul  Ministerului Sănătății.

 

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0235/457890

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close