Concurs ocupare post temporar vacant de asistent medical principal

Interviu

Direcția de Asistență Socială cu sediul în: localitatea Negrești, strada Păcii nr.1 județul Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea unui  post contractual aprobate prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului:

-1 post de asistent medical principal, post contractual temporar vacant, pe perioadă determinată.

 

Probele ce urmează a fi stabilite pentru concurs:

a) selecţia dosarelor de înscriere

b) proba scrisă

c) interviul

 

 Condiţii de desfăşurare concurs:

Proba scrisă va avea loc în data de  28.08.2019 , ora 10:00;

Data de desfășurare a interviului se va afişa odată cu rezultatele la proba scrisă;

Dosarele de înscriere se vor depune până în data de 19.08.2019, ora 12.00, la compartimentul resurse umane.

Concursul se va desfășura la sediul D.A.S. Negreşti, judeţul Vaslui.

 

            Condiţii generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă de 18 ani impliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de participare la concurs pentru asistent medical principal

a) studii de specialitate postliceale in domeniul asistentei medicale absolvite cu diplomă;

b) certificat membru OAMGMAMR

c) vechime minim 5 ani.

 

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

1) cerere de înscriere la concurs adresată directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Negrești, județul Vaslui;

2) copia şi originalul actului de identitate;

3) copia şi originalul actului care atestă efectuarea specializării solicitate pentru ocuparea postului;

4) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

5) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;

7) curriculum vitae;

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

B I B L I O G R A F I E

 1. Borundel C., Manual de Medicină Internă pentru Cadre Medii, Editura Bic All, Bucureşti, 2000;
 2. Moyes Carol, Tehnica îngrijirii bolnavului, Editura Medicală, Bucureşti,2006;
  3. Morariu Letiţia şi colaboratorii, Bazele teoretice şi practice ale îngrijirii omului sănătos şi bolnav, Editura Universul, Bucureşti, 2000;
  4. Nicolae Gh., Timofte M., Gherghina V., Iordache L. Ghid de nursing, OAMMR, 2006;
 3. Bocarnea C., Boli infecţioase şi epidemiologie, Editura Info-Team, Bucureşti, 1999;
 4. Daschievici S., Mihăilescu M., Chirurgie, Editura Medicală, Bucureşti, 2002;
 5. Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali, Editura Viaţa Medicală Românească, Bucureşti, 1995;
 6. Lucreţia Titircă, Ghid de Nursing, Editura Viaţa Medicală Romînească, Bucureşti, 1998;
 7. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1226/03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
 8. OUG nr.144/2008 – privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical;
 10. Legea Nr. 123 din 27 mai 2008, pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar;
 11. Ordin nr.1563 din 12 septembrie 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentației sănătoase pentru copii și adolescenți;
 12. Ordinul Nr. 653 din 25 septembrie 2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Ordinul Nr. 1002/5057din 14 august 2015 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 5298/1668 /2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Ordinul nr. 1955/1995 privind aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Ordinul nr. 5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătatea preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare, publicat în M.O. nr.25/2012 cu modificările și completările ulterioare;
 16. Legea drepturilor pacientului 46/2003, cu modificările și completările ulterioare.
 17. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare.
 18. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ Art.553-579.

 

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0235/457890

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close