Concurs ocupare post de asistent medical principal pe perioadă nedeterminată

media

Direcția de Asistență Socială organizează  concurs pentru ocuparea unui  post contractual de execuție, în cadrul cabinetului medical școlar

Denumirea postului:

-1 post de asistent medical grad principal, post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată.

 

Probele ce urmează a fi stabilite pentru concurs:

a) selecția dosarelor de înscriere

b) proba scrisă

c) interviul

 

 1. Condiții de desfășurare concurs:

Dosarele de înscriere se vor depune până în data de 27.12.2020, ora 16.30, la compartimentul resurse umane din cadrul Direcției de Asistență Socială Negrești.

Concursul se va desfășura la sediul instituției din str. Păcii nr. 1, or. Negrești, jud. Vaslui.

Proba scrisă va avea loc în data de    09.01.2020 , ora 10:00;

Data de desfășurare a interviului se va afișa odată cu rezultatele la proba scrisă;

 

          III: Condiții generale de participare la concurs:

 • are cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă de 18 ani împliniți;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 1. Condiții specifice de participare la concurs pentru asistent medical principal
 • Nivel studii: candidații trebuie să dețină diplomă de școală postliceală sanitară sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997
 • Dovada promovării examenului de grad principal
 • Membri ai Ordinului Asistenților Medicali, Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România cu certificat vizat pe anul în curs.
 • Vechime minim 5 ani.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității-formular de la biroul resurse umane;
 • copia și originalul actului de identitate;
 • copia și originalul actului care atestă efectuarea specializării solicitate pentru ocuparea postului;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;
 • certificat integritate comportamentală conform Legii nr. 118/2019.

 

Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției de Asistență Socială Negrești, compartiment resurse umane tel. 0235/457890.

Condițiile de participare și bibliografia de concurs sunt afișate și la sediul Direcției de Asistență Socială.

 

B I B L I O G R A F I E

 PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI  VACANT ÎN REGIM CONTRACTUAL DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ NEGREȘTI

– CABINETE MEDICALE ȘCOLARE-

 1. Borundel C., Manual de Medicină Internă pentru Cadre Medii, Editura Bic All, Bucureşti, 2000;
 2. Moyes Carol, Tehnica îngrijirii bolnavului, Editura Medicală, Bucureşti,2006;
 3. Morariu Letiţia şi colaboratorii, Bazele teoretice şi practice ale îngrijirii omului sănătos şi bolnav, Editura Universul, Bucureşti, 2000;
 4. Nicolae Gh., Timofte M., Gherghina V., Iordache L. Ghid de nursing, OAMMR, 2006;
 5. Bocarnea C., Boli infecţioase şi epidemiologie, Editura Info-Team, Bucureşti, 1999;
 6. Daschievici S., Mihăilescu M., Chirurgie, Editura Medicală, Bucureşti, 2002;
 7. Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali, Editura Viaţa Medicală Românească, Bucureşti, 1995;
 8. Lucreţia Titircă, Ghid de Nursing, Editura Viaţa Medicală Romînească, Bucureşti, 1998;
 9. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1226/03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
 10. OUG nr.144/2008 – privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical;
 12. Legea Nr. 123 din 27 mai 2008, pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar;
 13. Ordin nr.1563 din 12 septembrie 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentației sănătoase pentru copii și adolescenți;
 14. Ordinul Nr. 653 din 25 septembrie 2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Ordinul Nr. 1002/5057din 14 august 2015 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 5298/1668 /2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu modificările şi completările ulterioare;
 16. Ordinul nr. 1955/1995 privind aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;
 17. Ordinul nr. 5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătatea preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare, publicat în M.O. nr.25/2012 cu modificările și completările ulterioare;
 18. Legea drepturilor pacientului 46/2003, cu modificările și completările ulterioare.
 19. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare.
 20. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
 21. Constituția României.

 

 

Tematică

[A]  PEDIATRIE ŞI PUERICULTURĂ

 1. Asigurarea nevoilor de nutriţie şi metabolism ale copilului.
 2. Vaccinările în cursul copilăriei
 3. Urgenţe în pediatrie;
 4. Îngrijirea copilului cu diabet
 5. Îngrijirea copilului cu afecţiuni respiratorii
 6. Îngrijirea copilului cu boli digestive
 7. Îngrijirea copilului în caz de diverse accidente
 8. Îngrijirea copilului cu boli de piele
 9. Alimentaţia preşcolarului, şcolarului şi adolescentului
[B]  ÎNGRIJIREA OMULUI BOLNAV ŞI A OMULUI SĂNĂTOS

 1. Administrarea medicamentelor;
[C] URGENŢE MEDICO- CHIRURGICALE

 1. Intoxicaţii acute exogene
 2. Astmul bronşic: cause, simtomatologie, conduită de urgenţă
 3. Edemu lpulmonar acut (EPA)
 4. Factori etiologici principali, manifestări clinice, conduită de urgenţă;
 5. Infarctul miocardic acut (I.M.A); semen clinice, conduită de urgenţă;
 6. Urgenţe oftalmologice şi rolul asistentei înîngrijirea bolnavului cu afecţiuni oculare
 7. Urgenţe otorinolaringologice
 8. Colică biliară: cause, simtomatologie, conduită de urgenţă;
 9. Abdomenulacut: cause şisimtomatologie, conduită de urgenţă;
 10. Colicărenalănefritică: cause, simtomatologie, conduită de urgenţă;
 11. Şocul anafilactic: tablou clinic, conduită de urgenţă;
 12. Arsurile termice: îngrijirile acordate bolnavilor arsi;
[D] BOLI INFECŢIOASE ŞI EPIDEMIOLOGIE

 1. Scarlatina – etiologie, simtomatologie, tratament igienică-dietetic, profilaxie;
 2. Rujeola –etiologie, simtomatologie, profilaxie;
 3. Rubeola–etiologie, simtomatologie, profilaxie;
 4. Varicela–etiologie, simtomatologie, profilaxie;
 5. Parotidita epidemică –etiologie, simtomatologie, profilaxie;
 6. Gripa–etiologie, simtomatologie, profilaxie;
 7. Tuberculoza–etiologie, simtomatologie, profilaxie;
 8. Hepatitele acute;
[E]  Traumatismele părţilor moi şi ale oaselor

 1. Contuzia;
 2. Entorsele;
 3. Luxaţiile
 4. Fracturile

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close